Mẫu Phiếu bầu Ban chấp hành liên Đội

  • 17/10/2019 02:46:20
  • 4 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp mẫu phiếu bầu ban chấp hành liên Đội, đây là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình tiến hành bầu ban chấp hành của liên Đội, đại hội Liên Đội.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.29 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1.         Liên Đội Phước Tiến B 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B         Liên Đội Phước Tiến B 1 Pinăng Thị Lang          5A      3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B      2 Pinăng  Thị Nhanh   5B PHIẾU BẦU BCH  4 Pinăng Thị Phúc        5A PHIẾU BẦU BCH  3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B 5 Pinăng Chưởng         4a  4 Pinăng Thị Phúc        5A LIÊNĐỘI LIÊNĐỘI 5 Pinăng Chưởng         4a         Nhiệm kỳ: 2019­2020        Nhiệm kỳ: 2019­2020         Liên Đội Phước Tiến B 1 Pinăng Thị Lang          5A      1 Pinăng Thị Lang          5A         Liên Đội Phước Tiến B 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B      3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B PHIẾU BẦU BCH  3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B PHIẾU BẦU BCH  4 Pinăng Thị Phúc        5A LIÊNĐỘI 4 Pinăng Thị Phúc        5A        Nhiệm kỳ: 2019­2020 LIÊNĐỘI 5 Pinăng Chưởng         4a  5 Pinăng Chưởng         4a         Nhiệm kỳ: 2019­2020         Liên Đội Phước Tiến B 1 Pinăng Thị Lang          5A 1 Pinăng Thị Lang          5A 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B         Liên Đội Phước Tiến B      2 Pinăng  Thị Nhanh   5B 3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B      PHIẾU BẦU BCH  4 Pinăng Thị Phúc        5A 3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B PHIẾU BẦU BCH  4 Pinăng Thị Phúc        5A LIÊNĐỘI 5 Pinăng Chưởng         4a  LIÊNĐỘI 5 Pinăng Chưởng         4a         Nhiệm kỳ: 2019­2020        Nhiệm kỳ: 2019­2020         Liên Đội Phước Tiến B 1 Pinăng Thị Lang          5A              Liên Đội Phước Tiến B 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B 1 Pinăng Thị Lang          5A 3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B PHIẾU BẦU BCH  2 Pinăng  Thị Nhanh   5B      4 Pinăng Thị Phúc        5A LIÊNĐỘI 3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B PHIẾU BẦU BCH  5 Pinăng Chưởng         4a         Nhiệm kỳ: 2019­2020 4 Pinăng Thị Phúc        5A LIÊNĐỘI 5 Pinăng Chưởng         4a         Nhiệm kỳ: 2019­2020 1 Pinăng Thị Lang          5A         Liên Đội Phước Tiến B 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B 1 Pinăng Thị Lang          5A      3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B         Liên Đội Phước Tiến B 4 Pinăng Thị Phúc        5A 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B PHIẾU BẦU BCH       3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B 5 Pinăng Chưởng         4a  PHIẾU BẦU BCH  4 Pinăng Thị Phúc        5A LIÊNĐỘI LIÊNĐỘI 5 Pinăng Chưởng         4a         Nhiệm kỳ: 2019­2020        Nhiệm kỳ: 2019­2020         Liên Đội Phước Tiến B 1 Pinăng Thị Lang          5A     
  2. PHIẾU BẦU BCH  LIÊNĐỘI        Nhiệm kỳ: 2019­2020 1 Pinăng Thị Lang          5A 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B 3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B 4 Pinăng Thị Phúc        5A 5 Pinăng Chưởng         4a          Liên Đội Phước Tiến B      PHIẾU BẦU BCH  LIÊNĐỘI        Nhiệm kỳ: 2019­2020 1 Pinăng Thị Lang          5A 2 Pinăng  Thị Nhanh   5B 3 Phạm Thi Thúy Hằng 4B 4 Pinăng Thị Phúc        5A 5 Pinăng Chưởng         4a 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ