Xem mẫu

  1. KẾT QUẢ NHẬN DẠNG NHANH HỘ CÓ THU NHẬP DƯỚI CHUẨN NGHÈO (T2) Xã/Phường : …………………………………………………………………. . . . . . .... Tổng số tờ:....... Xóm, thôn, bản/tổ dân phố : …………………………………………………………………................. Tờ số:........ Các biến cố xảy ra trong năm 2005-2006 TỔNG Hộ c SỐ năn Mất nguồn thu Lao động Bán đất lo Có trẻ em Hộ có người Mới tách Gặp rủi do, Một số ĐIỂM xu chính chết cho người bị trong độ tuổi vướng vào hộ hoặc phải bán đồ rủi ro ng nhập chính do bị hoặc mất khả ốm đau, đi học phải ma tuý, cờ thêm con dùng gia khác (đán mất mùa, thiên tai, năng lao bệnh nặng bỏ học vì bạc, nghiện nhỏ không đình, công (như mất X và dịch bệnh, rủi ro động lâu dài kéo dài hàng không có tiền rượu, trích có thêm cụ sản xuất tài sản...) có tổ Hộ không nghèo trong SXKD... mà làm ảnh tháng hút.... bệnh nguồn thu để trang trải điểm năm gốc (ví dụ không có khả năng hưởng xã hội nhập các bữa ăn điểm 2005), bao gồm cả TT phục hồi và thiếu nghiêm trọng hàng ngày lê hộ di cư đến, hộ nguồn hỗ trợ từ họ tới TN của hộ khôngnghèo tách, hàng, người thân nhập trong năm Điểm 8 8 6 4 4 3 3 3 (A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1 1 2
  2. 3 ... Ghi chú: - Hộ có tổng số từ 10 điểm trở lên (đánh dấu X vào cột 10) là hộ có khả năng rơi xuống nghèo, đưa ra danh sách T2. - Hộ có khả năng rơi xuống nghèo: là hộ không thuộc danh sách hộ nghèo đầu kỳ kế hoạch, nhưng do những tác động khách quan, chủ quan nên thu nhập có khả năng giảm xuống thấp hơn chuẩn nghèo hoặc các hộ mới tách hoặc di chuyển từ nơi khác đến. - Hộ nghèo mới: là những hộ không thuộc danh sách hộ nghèo đầu kỳ kế hoạch, hộ mới tách, hộ mới di chuyển từ nơi khác đến qua rà soát có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo và được thôn/ bản bình xét đưa vào danh sách hộ nghèo và được UBND cấp xã công nhận. Ngày ..… tháng ..… năm 200 Đại diện Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo xã (Ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn