Xem mẫu

  1. HỘI ĐỒNG ĐỘI XàPHƯỚC TIẾN             CỘNG   HÒA XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM       TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B                                Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc        Số:03­TPT Đội                                   Phước Tiến, ngày 16 tháng 09 năm  2019                                                                                        KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ­ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN  B                                 Nhiệm Kì: 2019 ­ 2020 Thực hiện công văn số: 01­CTr/HĐĐ của huyện đoàn Bác Ái ngày 12 tháng 9  năm 2019 và  kế  hoạch chỉ  đạo của HĐĐ huyện Bác Ái về  việc tổ  chức Đại  Hội Chi đội ­ Liên Đội năm học 2019 ­ 2020. Nhằm tổng kết phong trào công tác Đội,   phong trào thiếu niên – nhi đồng trong trường học và triển khai thực hiện nhiệm vụ  trong năm học mới. Nay Liên đội lập kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: I. NỘI DUNG – THỜI GIAN: 1. Tiến hành tổ chức Đại hội các Chi đội từ ngày 16/09 đến hết ngày 21/9/2019 2. Tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội sau ngày 23/9/2019 Dự kiến: a/ Đại hội trù bị vào giờ ra chơi ngày thứ ba 23­9­2019     b/ Đại hội chính thức vào lúc lúc 14 giờ 30 chiều thứ tư 25­09­2019            3. Địa điểm tổ chức tại trường tiểu học Phước Tiến B II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Đối với Chi đội: Bước 1:  Chuẩn bị  văn kiện Đại hội cho Chi đội mình ( Báo cáo tổng kết,   phương hướng năm học mới ) làm tại lớp vào giờ sinh hoạt lớp, chủ nhiệm lớp (anh   chị phụ trách) tổ chức hướng dẫn. Bước 2: Bầu nhân sự cho ban chỉ huy Chi đội mới, tiến hành Đại hội theo đúng  thời gian quy định.  Bước 3: Nộp biên bản đại hội, BCH Chi đội mới, danh sách đội viên  tham gia  dự Đại hội Liên đội (Biên bản xem ở sổ chi đội  2. Đối với Liên đội ­ Chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhân sự  tổ  chức, danh sách đội viên ứng cử  vào   BCH Liên đội năm học 2019 ­ 2020. ­ Phân công nhiệm vụ  đến từng đội viên, Chi đội, phối hợp với Công đoàn –  BGH trường để có sự chỉ đạo giúp đỡ. ­ Tài liệu nội dung báo cáo phương hướng Đại hội. III. KINH PHÍ VÀ HỔ TRỢ: 1. Kể toán và thủ quỷ lo Kinh phí tổ chức Đại hội Liên đội năm học  2019 ­ 2020. 2. Tổ văn phòng: ­    Giúp bánh kẹo, trà nước cho đại biểu và các em ­ Mua sắm theo dự trù kèm theo( sau khi được duyệt)       
  2. Trên đây là kế  hoạch tổ  chức Đại hội Liên đội năm học 2019 – 2019 theo   nhiệm kỳ. Rất mong nhận được sự cộng tác của Ban giám hiệu – Tổng phụ trách đội,  giáo viên chủ nhiệm (anh chị phụ trách lớp) và tổ văn phòng.  HIỆU TRƯỞNG                      KẾ TOÁN                   TỔNG PHỤ TRÁCH          Nguyễn Văn Khẩu                       Nguyễn Thị Hòa                    Nguyễn Hùng   PHÒNG GD – ĐT BÁC ÁI                      CỘNG  HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B                                Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                                                                              Phước Tiến, ngày 18  tháng 09 năm 2019 DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Năm học 2019 ­ 2020 1. Nước uống +    Đại biểu: 10 người x 7.000đ = 70.000đ +    Đội viên: 60 người x 7.000đ =  420.000 đ 2. Pho to tài liệu:     20 tập x 5000đ = 100.000đ 3. Khăn quàng cho đại biểu: 20 cái x 5000đ = 100.000đ 4. Trang trí đại hội:  200.000đ Tổng cộng: 890.000 đ                                  Bằng chữ: Tám trăm chín mươi ngàn đồng                                                                                                 Người lập  HIỆU TRƯỞNG                      KẾ TOÁN                   TỔNG PHỤ TRÁCH          Nguyễn Văn Khẩu                       Nguyễn Thị Hòa                    Nguyễn Hùng