Xem mẫu

  1. BHXH.............. BHXH.............. KẾ HOẠCH THU BHXH, BHYT BẮT BU Năm........... I. Số liệu tính kế hoạch thu: Số Loại hình quản lý Thực hiện năm trước Năm na TT Số người Lương BQ Số tiền Dự toán Số người Lương BQ 1 2 3 4 5 6 7 A Đ.tượng cùng tham gia BHXH, BHYT I HCSN, đảng, đoàn thể II Xã, phường, thị trấn III Doanh nghiệp Nhà nước IV Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế V DN có vốn NN VI Doanh nghiệp ngoài quốc doanh VII Hợp tác xã VIII Ngoài công lập IX Hộ KD cá thể, tổ hợp tác X Tổ chức khác và cá nhân B Đối tượng chỉ tham gia BHXH I LĐ có thời hạn ở nước ngoài II Phu nhân, phu quân III ĐT tự đóng C Đối tượng chỉ tham gia BHYT I Đại biểu Quốc hội, HĐND II Thân nhân sĩ quan Quân đội III Thân nhân sỹ quan nghiệp vụ CA IV Thân nhân người làm công tác cơ yếu V Nạn nhân chất độc hóa học VI Người có công VII Cựu chiến binh VIII Bảo trợ xã hội IX Hưu xã (QĐ 130, 111) X Lưu học sinh XI Doanh nghiệp thuộc LLVT D Đóng theo mức
  2. I Người nghèo II Người cao tuổi E Đơn vị tạm dừng đóng .. ......... F Khác Tổng cộng II. Phân tích kế hoạch thu: 1. Các yếu tố ảnh hưởng tăng: 2. Các yếu tố ảnh hưởng giảm:
  3. Mẫu số: 13-TBH XH, BHYT BẮT BUỘC ......... Năm nay Dự toán năm sau Lương Dự toán Ước thực hiện Số người Số tiền BQ Số tiền Số người Lương BQ Số tiền 8 9 10 11 12 13 14
  4. Ngày..... tháng..... năm 20..... Giám đốc BHXH......
nguon tai.lieu . vn