Xem mẫu

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : ............................................................................................... Tôi tên là : ..................................................................................................................... Trình độ chuyên môn : ................................................................................................. Đã công tác tại : ............................................................................................................ Lĩnh vực công tác ......................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thời gian công tác : ...................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Nhận xét trong quá trình công tác:................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Tôi làm đơn này xin xác nhận để bổ sung hồ sơ học liên thông lên đại học của Viện Đại Học Mở Hà Nội XÁC NHẬN …………,ngày……tháng ….năm…… ………..……………………………… Người làm đơn ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… TRẦN VĂN BÌNH Ngày tháng năm