Mau giay uy quyen doanh nghiep

  • 30/08/2018 05:18:52
  • 585 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

De dam bao cac hoat dong san xuat kinh doanh, giao dich hay lam thu tuc voi co quan nha nuoc trong khi Giam doc Cong ty di cong tac thi giay uy quyen la mot van ban, tai lieu khong the thieu doi voi moi Doanh nghiep.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ------------------ GIẤY UỶ QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN (BÊN A): (Ông/ Bà) ……………………………….. Là đại diện theo pháp luật của Công ty …………………….……………. ……. Có địa chỉ tại:…………………………………………………………………… Số CMTND: …………...; Ngày cấp …………..; Nơi cấp …. …………………… Quê quán: …………….………………………………………………………… NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B): (Ông/ Bà) ………………………… Chức vụ: ………………………… Số CMTND: …………...; Ngày cấp …………..; Nơi cấp …. …………………… Quê quán: …………….………………………………………………………… NỘI DUNG ỦY QUYỀN Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt cho Bên A thực hiện các công việc sau: 1/ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. 2/ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. 3/ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. Thời gian ủy quyền: Từ ngày …………….….. đến hết ngày …………………. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung ủy quyền trên. Giấy ủy quyền gồm một (01) trang, được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản. …………, ngày ….tháng….. năm …….. NGƯỜI ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ... - tailieumienphi.vn

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ