Xem mẫu

  1. Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Uỷ ban nhân dân .............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội ......................, ngày ...... tháng .... Số: ..................../ GT năm ....... Giấy giới thiệu Kính gửi: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.......... tỉnh, thành phố………………. Ông (bà): ………………………… số sổ BHXH: Số chứng minh thư nhân dân: cấp ngày: / / / Nơi cấp: Theo đề nghị của ông/bà nêu trên tại đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ngày / /200…. Nay đề nghị quý Phòng tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho ông, bà có tên nêu trên theo quy đinh hiện hành. (kèm theo hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan) Xin trân trọng cám ơn./. Nơi nhận: - Như trên; Trưởng phòng - Lưu VP. (Ký, đóng dấu, họ tên)
nguon tai.lieu . vn