Xem mẫu

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C73- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC BHXH huyện……………… ngày của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH Tháng…...năm……. Số:………….. Họ và tên……………………………Số chứng minh thư:………………………… Địa chỉ:………………….………………………………………………………… Là đại diện của Ban đại diện chi trả xã (phường)…............…Quận (huyện)……… Số phải trả STT Loại đối tượng Số người A B 1 Tổng cộng I và II Tổng số tiền đề nghị tạm ứng (Viết bằng chữ)……………………………… Ấn định số người……………………………………………………… Ngày……tháng…..năm…… Ngày...…tháng…..năm…..
  2. Kế toán Trưởng Thủ trưởng đơn vị Người tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)
  3. Mẫu số: C73- HD nh theo QĐ số: /QĐ-BTC y của Bộ trưởng BTC VÀ TRỢ CẤP BHXH ………… ………… yện)……… Số phải trả Số tiền 2 ………………………… …………………… gày...…tháng…..năm…..
  4. Người tạm ứng (Ký, họ tên)