Xem mẫu

  1. (mẫu số 22-CBH) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………………………… Tên tôi là: …………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………………….. Số sổ BHXH: Số chứng minh nhân dân:…………... ngày cấp ……….. nơi cấp ………………… Nơi cư trú:……………………………………………………………………………. Số điện thoại liên hệ:………………. Được hưởng chế độ BHXH …………………. Đề nghị Bảo hiểm xã hội ………………………….. chuyển tiền chế độ BHXH được hưởng vào tài khoản cá nhân của tôi theo số hiệu sau: Tên đăng ký tài khoản:………………………………………………………………. Số hiệu tài khoản: …………………………………………………………………… Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………… …, ngày … tháng … năm … Xác nhận của cơ quan quản lý Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)