Xem mẫu

  1. Phụ lục II MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Mặt ngoài: Kích thước: 190mm x 130mm (1)......................................... (2)......................................... GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN ATLĐ-VSLĐ (1) Tên Bộ, ngành, cơ quan quản lý đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: BỘ CÔNG NGHIỆP) (2) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)
  2. Mặt trong: Kích thước: 190mm x 130mm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đã hoàn thành lớp huấn luyện:..................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...................................................................... ------------------------------------- Từ ngày....................đến.............................. GIẤY CHỨNG NHẬN ................ngày.......... tháng.....năm.... (4)........................... (3).................................................. (ký tên, đóng dấu) Chứng nhận ông (bà): Ảnh 3x4 ................................................ Đã hoàn thành lớp huấn luyện:.................... Sinh ngày:....tháng....năm....... ................................................................... Nghề nghiệp:.......................... Từ ngày..................... đến......................... Đơn vị công tác:..................... ...............ngày.......... tháng.....năm.... ................................................ (4)........................... (ký tên, đóng dấu) Đã hoàn thành lớp huấn luyện.... ................................................... Từ ngày..................... đến.......... Đã hoàn thành lớp huấn luyện:.................... ......ngày........tháng.....năm.... ................................................................... (4)........................... Từ ngày..................... đến......................... (ký tên, đóng dấu) ...............ngày.......... tháng.....năm.... Số:......./GCN (4)........................... (ký tên, đóng dấu) (3) Thủ trưởng đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM) (4) Người có thẩm quyền ký
nguon tai.lieu . vn