Xem mẫu

  1. Mẫu MG­4    Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...                 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM   Phòng đăng ký kinh doanh                                Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc                                                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN    Số .................................................       1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) .......................................................... Tên giao dịch: ............................................................................................ Tên viết tắt:................................................................................................ 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................. .................................................................................................................. Điện thoại:...........................Fax:...........................Email: .......…………………. 3. Ngành, nghề kinh doanh: ........................................................................ .................................................................................................................. 4. Vốn điều lệ: ........................................................................................... 5. Tên chủ sở hữu: ..................................................................................... Quyết định thành lập (đối với tổ chức) của ...................................................  số................................  ngày: .............................................................  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp)  số: .......................... do: ............................................................................. cấp  ngày: ........./........../........... Địa chỉ trụ sở chính:  .................................................................................. .................................................................................................................. Điện thoại:.................................................... Fax:.....................................      6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: .................................... .................................................................................................... Nam/Nữ Chức danh: ................................................................................................ Sinh ngày:  ...... ..../ ........../ ................ Dân tộc: ..........Quốc tịch:............... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................... Ngày cấp: ........./ .........../ ............   Nơi cấp:.............................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................
  2. ............................................................................................................................. Chỗ ở hiện  tại: ............................................................................................................ Chữ ký: ................................................................................................ 7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................................................... .....................................................................................................    ............., ngày ... ........tháng .............năm ........            Trưởng phòng đăng ký kinh doanh  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)     (tiếp theo mẫu MG­4)    CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...)     Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:    Số  Số; Ngày,  Ngày, tháng,     Phòng ĐKKD TT tháng, năm  năm chứng  Nội dung đăng ký  (ký, đóng dấu  thông báo thay  nhận đăng ký  thay đổi  và ghi rõ họ  đổi của công ty thay đổi tên)                                                   
  3.