Xem mẫu

  1. Mẫu MG­2    Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh...        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Phòng đăng ký kinh doanh                             Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN    Số .................................................    1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... .................................................................................................................. Tên giao dịch:  ........................................................................................... Tên viết tắt:............................................................................................ 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ Điện thoại:.................................. Fax:.............. Email: ............................... 3. Ngành, nghề kinh  doanh: .................................................................................................................. 4. Vốn điều  lệ: .............................................................................................................. 5. Danh sách thành viên góp vốn:          Nơi đăng ký hộ           Số  Tên thành  khẩu thường trú đối  Giá trị vốn  Phần vốn  Ghi chú TT viên với cá nhân hoặc  góp góp địa chỉ trụ sở chính  đối với tổ chức                                          
  2.    6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:  Chức danh: ............................................................................................. Họ và tên: .................................................................................. Nam/Nữ Sinh ngày  ...... ..../ ........../ .......... Dân tộc: ............Quốc tịch:.................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............   Nơi cấp: ............................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường  trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện  tại: ................................................................................................................ .................................................................................................................. Chữ ký: ..................................................................................................... 7. Tên, địa chỉ chi  nhánh: .................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại  diện: ...................................................................................................................... ..............................................................................................................    .............,ngày ... ........tháng .............năm ........                   Trưởng phòng đăng ký kinh doanh  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)    
  3.   (tiếp theo mẫu MG­2)    Chứng nhận đăng ký thay đổi  (tờ số:...)     Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:    Số  Số; Ngày,  Ngày, tháng,     Phòng ĐKKD TT tháng, năm  năm chứng nhận  Nội dung đăng ký  (ký, đóng  thông báo thay  đăng ký thay đổi thay đổi  dấu và ghi rõ  đổi của công ty họ tên)                                                                                       
  4.