Xem mẫu

  1. Mẫu MG­5 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...          CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Phòng đăng ký kinh doanh                          Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc                                                        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH   Số .................................................   1 Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................   Tên viết tắt..............................................................................................    2. Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................   Điện thoại:.................................. Fax:........... Email: ..................................    3. Ngành, nghề kinh  doanh ..................................................................................................................   4. Vốn điều  lệ: .................................................................................................................    5. Danh sách thành viên:          Nơi đăng ký hộ  Nghề  Giá trị      khẩu thường trú  nghiệp,  vốn  Số  Tên thành viên đối với cá nhân trình độ  góp TT hoặc địa chỉ chuyên  trụ sở chính môn của  đối với tổ chức thành viên  hợp danh   A.Họ và tên thành viên           hợp danh   .......................................... ..........................................           B.Thành viên góp vốn (nếu               có)      .............................................    .............................................    6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty:  .................................................................................................... Nam/Nữ
  2. Chức danh: ................................................................................................ Sinh ngày  ....../ ......./ ......... Dân tộc:...........Quốc tịch:.............................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ............................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện  tại: .................................................................................................................. Chữ ký ..................................................................................................................      7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại  diện: ..................................................................................................................    ........,ngày........tháng .............năm ........             Trưởng phòng đăng ký kinh doanh  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)    
  3.   (tiếp theo mẫu MG­5)    CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...)     Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:    Số  Số; Ngày, tháng,  Ngày, tháng, năm    Nội dung  Phòng ĐKKD TT năm thông báo thay  chứng nhận đăng  đăng ký thay  (ký, đóng dấu  đổi của công ty ký thay đổi đổi  và ghi rõ họ  tên)                                                                                             
  4.      
nguon tai.lieu . vn