Xem mẫu

  1. Mẫu MG­3  Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng ký kinh doanh                         Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc                                             ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH     CÔNG TY CỔ PHẦN  Số .................................................     1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................     Tên viết tắt:......................................................................................    2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ Điện thoại:.........................Fax:..................  Email: …………………….. 3. Ngành, nghề kinh doanh:  ..................................................................................................................    4. Vốn điều  lệ: ........................................................................................................    5. Danh sách cổ đông sáng lập:       Tên cổ  Nơi đăng ký hộ khẩu          Số  đông thường trú đối với cá nhân    Số cổ  Ghi chú TT  sáng lập hoặc địa chỉ trụ sở chính  phần  đối với tổ chức                                          6. Người đại diện theo pháp luật của công ty: Chức  danh: ................................................................................................................ Họ và tên: .................................................................................. Nam/Nữ
  2. Sinh ngày:  ....../ ......./....... Dân tộc: ......................Quốc tịch:..................... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............   Nơi cấp: ........................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: ................................................................................... Chữ ký: ................................................................................................       7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại  diện: ..................................................................................................................     ...........,ngày........tháng .............năm ........  Trưởng phòng đăng ký kinh doanh  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)     (tiếp theo mẫu MG­3)    CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...)     Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:    Số  Số; Ngày,  Ngày, tháng, năm     Phòng ĐKKD TT tháng, năm  chứng nhận đăng  Nội dung  (ký, đóng dấu  thông báo thay  ký thay đổi đăng ký  và ghi rõ họ  đổi của công ty thay đổi  tên)                                    
  3.