Xem mẫu

  1. Mẫu MG­8 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...              CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Phòng đăng ký kinh doanh                        Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc                                                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  Số: .................................................    1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa).............................. .......................................................................................................    2. Địa chỉ văn phòng đại  diện ............................................................................................ Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: ....................................... 3. Nội dung hoạt  động: ................................................................................................................ 4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............................... Nam/Nữ Sinh ngày  ...... ..../ ........../ ..... Dân tộc: .......... Quốc tịch:................ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................... .... .... .... .... ....  Ngày cấp: ........./ .........../ ............   Nơi cấp: ................... .... .... .... .... ....  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  .................................................................................................................. Chỗ ở hiện  tại: .................................................................................................................. .................................................................................................................. Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại  diện ................................................................     5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp: ……………………………….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)  : ........................................................................................................... Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: ......................... Cấp ngày: ............................................................................................ Địa chỉ trụ sở chính:  …………………………………………………………………………… Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................
  2. ........., ngày ... ........tháng .............năm ........ Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)  (tiếp theo mẫu MG­8)    CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...)     Tên văn phòng đại diện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:    Số  Số; Ngày, tháng,  Ngày, tháng, năm   Nội dung  Phòng ĐKKD TT năm thông báo  chứng nhận đăng  đăng ký thay  (ký, đóng dấu  thay đổi của  ký thay đổi đổi  và ghi rõ họ  doanh nghiệp tên)                                                                        
  3.