Xem mẫu

  1. …TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ DỰ ÁN THUỘC HỆ THỐNG HCNN… Số: xxxx/xxxx Phần dành cho người nộp hồ sơ Họ tên: Điện thoại: Địa chỉ: Di động: Thành phần hồ sơ TT Tên hồ sơ nộp Số  Bản chính/  lượng bảo sao 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Phần dành cho người nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả  ngày:  Người nộp hồ sơ ….., ngày…… tháng…… năm.......... (Ký và ghi rõ họ tên)               Người nhận hồ sơ              (Ký và ghi rõ họ tên) BM 03.01 – Giấy biên nhận hồ sơ                                                                                       Ngày ban hành: …/…/ …
  2. …TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ DỰ ÁN THUỘC HỆ THỐNG HCNN… Số: xxxx/xxxx Ghi chú: Giấy này dùng để nhận kết quả.  Nếu mất cần báo ngay cho …tên cơ quan, tổ chức  thuộc hệ thống HCNN… BM 03.01 – Giấy biên nhận hồ sơ                                                                                       Ngày ban hành: …/…/ …
nguon tai.lieu . vn