Xem mẫu

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH  1                              Kính gửi:............................................................. 2 Tôi tên :...............................................................Sinh năm :............................... Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số :..........................đường....................................... phường (xã) : ...........................................quận (huyện) :.................................... được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng  số :.............ngày........tháng........năm........do ……………………2.cấp. ­   Đơn   vị   lập   hoạ   đồ   thiết   kế   thi   công   : ............................................................................................................................. ­   Đơn   vị   thi   công   : ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày ............................................................................................................................. Tôi đề nghị …………………………………  2  kiểm tra và lập biên bản  công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng. Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm .......                                                                Chủ đầu tư                                                               (ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: ___/2004/QĐ-UB ngày___/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng 2 2