Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: …………. Biểu mẫu số 23 Chương: …………… DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) (*) NĂM.... (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã Thực hiện năm Năm …. (năm hiện hành) được Thủ tướng Chính …. (năm trước) phủ giao KH các năm Lũy kế vốn đã Kế hoạch đầu tư phát Dự kiến kế hoạch đầu bố trí đến hết triển trung hạn nguồn tư vốn NSNN năm Giải ngân từ năm … (năm NSNN 5 năm Số vốn kéo dài (năm kế hoạch) Kế hoạch năm 1/1/năm hiện hiện hành) các năm trước Ước thực hiện Mã TMĐT hiện hành được hành đến Địa Năng Thời Số sang năm hiện năm hiện hành dự án giao 30/6/năm hiện Ghi TT Danh mục dự án điểm lực gian quyết hành (nếu có) đầu Tổng số hành chú XD thiết kế KC-HT định tư (tất cả Trong ngày, Trong đó các đó: Trong đó tháng, Tổng số nguồn NSNN Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số năm Thu hồi Thu hồi (tất cả Trong vốn) (tất cả Trong (tất cả Trong (tất cả Trong (tất cả Trong (tất cả Trong ban Tổng Tổng các đó: các Thanh các đó: các đó: các đó: các đó: các đó: các Thanh hành số số nguồn NSNN khoản toán nợ nguồn NSNN nguồn NSNN nguồn NSNN nguồn NSNN nguồn NSNN khoản toán nợ vốn) ứng XDCB vốn) vốn) vốn) vốn) vốn) ứng XDCB trước trước A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TỔNG SỐ I Ngành, Lĩnh vực/Chương trình…… CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 1 Dự án THỰC HIỆN DỰ ÁN Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa (1) vào sử dụng trước ngày 31/12/năm … (năm hiện hành) a Dự án quan trọng quốc gia 1 Dự án 2 Dự án b Dự án nhóm A 1 Dự án 2 Dự án … …… b Dự án nhóm B 1 Dự án
  2. d Dự án nhóm C 1 Dự án Các dự án dự kiến hoàn thành năm (2) …. (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … ….. Các dự án chuyển tiếp hoàn thành (3) sau năm …. (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … ….. Các dự án khởi công mới năm …. (4) (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … ….. II Ngành, Lĩnh vực/Chương trình…… … PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN Ghi chú: (*) Chưa bao gồm vốn đối ứng các Dự án ODA được lập tại mẫu biểu số 24 …., ngày ... tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn