Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN … TOÁN CHI BHXH NĂM ……. DO QUỸ BHXH ĐẢM BẢO Dự kiến số người STT ĐỐI TƯỢNG (lượt Ước thực hiện người) Dự toán năm … năm nay Số người Số tiền Mức chi Tăng Giảm Số người (hoặc lượt (triệu bình quân (hoặc lượt người) đồng) (đ/người) người) A B 1 2 3 4 5 6 I Quỹ hưu trí, tử tuất 1 Chi BHXH hàng tháng 1.1 Hưu quân đội 1.2 Hưu công nhân viên chức 1.3 Trợ cấp cán bộ xã 1.4 Trợ cấp tuất ĐSCB 1.5 Trợ cấp tuất ĐSND 2 Chi BHXH 1 lần 2.1 Bảo hiểm xã hội một lần (Đ 55) 2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ54) 2.3 Trợ cấp mai táng 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần 3 Chi đóng BHYT cho đối tượng 4 Chi khác II Quỹ TNLĐ-BNN 1 Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng 2 Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN hàng tháng 3 Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 lần 4 Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN 5 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 6 Phương tiện trợ giúp SH, DCCH 7 Khen thưởng 8 Chi đóng BHYT cho đối tượng III Quỹ ốm đau, thai sản 1 Chi chế độ ốm đau 2 Chi chế độ thai sản 3 Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe IV Quỹ BHXH tự nguyện 1 Chi BHXH hàng tháng 1 Lương hưu 1.2 Trợ cấp tuất ĐSCB 1.3 Trợ cấp tuất ĐSND 2.0 Chi BHXH 1 lần 2 BHXH một lần (Đ 73)
  2. 2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ72) 2.3 Trợ cấp mai táng 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần 3 Chi đóng BHYT cho đối tượng 4 Chi khác V Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 1 Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 2 Trợ cấp thất nghiệp 1 lần 3 Hỗ trợ học nghề 4 Hỗ trợ tìm việc làm 5 Chi đóng BHYT 6 Chi khác VI Lệ phí chi VII Các khoản chi khác Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII) Ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  3. Mẫu số 1b-CBH Dự toán năm … Mức chi Tổng số (đ/người) tiền (triệu đồng) 7 8
  4. gày tháng năm Giám đốc BHXH (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu)