Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Đồng Hỷ Tỷ lệ  Ngày  Trình độ  (%) đóng  Số  Họ và tên tháng  Nơi công tác Chức danh chuyên  góp vào  TT năm sinh môn việc tạo  ra SK 50% 50% Là nhóm tác giả  đề  nghị  Hội đồng sáng kiến huyện Đồng Hỷ  xét công  nhận sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận   tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Đồng Hỷ   năm 2018 và những năm tiếp theo” 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Dịch vụ hành chính công  3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Ngày 01/8/2017 4. Mô tả bản chất của sáng kiến. 4.1. Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là một trong sáu nhiệm  vụ  trong Chương trình tổng thể  cải cách hành chính giai đoạn 2011­2020 của  Chính phủ. Mục tiêu của cải cách TTHC nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các  cơ quan nhà nước với nhau và cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong xã  hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và công khai, minh bạch. Để thực hiện nhiệm  vụ  cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ  đã có những biện pháp  tổng thể, trong đó có việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong  giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “Một cửa, một  cửa liên thông”, trong những năm qua huyện Đồng Hỷ đã đạt được một số kết quả  tích cực; nhà làm việc bộ  phận tiếp nhận và trả  kết quả  được đầu tư  xây dựng   mới, trang thiết bị, máy tính, máy in được bổ sung; các TTHC phát sinh số  lượng  lớn hồ  sơ  thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được thực hiện tại bộ 
  2. phận tiếp nhận và trả  kết quả; quy trình, thành phần hồ  sơ, thời gian thực hiện   được niêm yết công khai bằng nhiều hình thức…  điều đó đã tạo điều kiện thuận  lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch với chính quyền. Tuy nhiên việc thực   hiện “cơ chế một cửa, một cửa liên thông” tại UBND huyện vẫn còn bộc lộ một  số hạn chế dẫn đến tình trạng tổ chức, công dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung,  hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ giải quyết chậm, trả kết quả quá thời hạn quy định còn   phổ biến, cá biệt có những hồ sơ cán bộ, công chức yêu cầu bổ sung thêm những   tài liệu, văn bản không có trong quy định mà không nêu rõ lý do trong phiếu hướng   dẫn, một số  TTHC vẫn thực hiện tại phòng chuyên môn… Theo thống kê năm   2017, toàn huyện tiếp nhận 11.307 hồ sơ (trong đó hồ sơ đã giải quyết đúng hạn  10.267; hồ  sơ  đang giải quyết đúng hạn: 758 hồ  sơ), số hồ sơ  đã giải quyết quá  hạn: 285; tình trạng hồ sơ đất đai bị trả đi trả lại nhiều lần do không đảm bảo tính  pháp lý còn phổ biến; việc kiểm tra, giám sát, thống kê báo cáo số liệu hàng tháng,  quý, năm cán bộ, công chức bộ phận một cửa phải đếm trên sổ giấy gây mất thời  gian, không đảm bảo tính chính xác… Xuất phát từ  thực trạng đó, chúng tôi đã   triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp   nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện. 3.2. Các giải pháp chủ yếu: ­ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay đổi tư  duy về  hình thức thực hiện các TTHC là điều vô cùng quan   trọng, trong điều kiện nguồn nhân lực tại các phòng quản lí nhà nước bị  cắt   giảm, cơ cấu lại theo lộ trình tinh giản biên chế; cán bộ, công chức các cơ quan   chuyên môn được phân công, bố  trí công việc theo chức danh, vị  trí việc làm...  việc đề xuất đưa toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện ra   thực hiện tại bộ phận một cửa trở thành nhiệm vụ  không dễ  dàng. Nhưng với  quyết tâm nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ  tục hành chính tại  một đầu mối theo quy định, sau nhiều Hội nghị quán triệt, chỉ đạo của lãnh đạo  huyện, đến tháng 6/2018, toàn bộ 239 TTHC của 16 lĩnh vực thuộc thẩm quyền  giải quyết của cấp huyện được đưa ra thực hiện tại bộ phận một cửa; cán bộ,  công chức vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tiếp nhận hồ sơ,  giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định; chấm dứt tình trạng tiếp nhận và  giải quyết hồ sơ tại phòng chuyên môn. (có Phụ lục 01 các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành kèm theo) Trên cơ  sở  yêu cầu thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ  được giao, UBND  huyện đã quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban liên quan   đến việc giải quyết TTHC và cung ứng dịch vụ hành chính công cho tổ chức và   công dân. Quy định này xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc   giải quyết các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng  2
  3. cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, cơ  quan, đơn vị  trong thực thi công vụ. ­ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại   bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ  tại   bộ  phận tiếp nhận và trả  kết quả  là một trong những yếu tố  quan trọng nhất   quyết định kết quả giải quyết thủ tục hành chính, vì vậy yêu cầu đặt ra đối với   cán bộ, công chức được cử  đến trực tại bộ  phận một cửa cấp huyện phải có   năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực,  có kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tham mưu cho UBND huyện   ban hành Công văn số  751/UBND­VP, trong đó chỉ  rõ  “Thủ  trưởng các phòng   quản lý nhà nước có trách nhiệm rà soát, cử cán bộ, công chức, viên chức trực   tại Bộ  phận Một cửa của huyện theo quy định, đảm bảo tiếp nhận được số   lượng hồ  sơ  yêu cầu giải quyết TTHC của tổ  chức, công dân... có phương án   bố trí dự phòng ít nhất 01 cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời thay thế cán   bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa trong các trường hợp người   đó nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm   gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; kịp thời tăng giảm   số  lượng hoặc tạm thời rút công chức từ  Bộ  phận Một cửa khi số  lượng tổ   chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tăng, giảm hoặc quá ít”... trên cơ sở đó, đến  nay 100% cán bộ  công chức trực tiếp nhận hồ  sơ  và trả  kết quả  giải quyết  TTHC tại bộ  phận Một cửa đều là cán bộ, công chức đã được bổ  nhiệm vào  ngạch chuyên viên, có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên (trừ cán bộ thuộc Chi   nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài  nguyên và Môi trường); việc tiếp nhận hồ  sơ  của tổ  chức, cá nhân được thực  hiện thường xuyên, liên tục, không có trường hợp tổ  chức, cá nhân không nộp  được hồ sơ do cán bộ, công chức nghỉ theo quy định. Hàng năm, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ  tại Bộ  phận Một cửa   được cử  tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ  năng  ứng dụng CNTT, bồi   dưỡng nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  nhằm nâng cao năng lực thực  thi nhiệm vụ. Để   ứng dụng có hiệu quả  CNTT trong tiếp nhận và giải quyết   TTHC, tiến tới cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ  4, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã bố  trí 01 chuyên viên có chuyên môn,  nghiệp vụ về CNTT thường trực tại bộ phận một cửa để  duy trì hoạt động ổn  định của hệ  thống máy móc, phần cứng, phần mềm; hướng dẫn tổ  chức, cá  3
  4. nhân sử dụng hệ thống điện tử để tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến giải  quyết TTHC, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng công dân điện tử đáp ứng yêu   cầu  phát triển xã hội trong thời kỳ hội nhập.  ­ Nâng cao chất lượng  tiếp nhận, giải quyết và trả  kết quả  giải quyết   TTHC Thực   hiện   Quyết   định   09/2015/QĐ­CP   ngày   25/3/2015   và   Nghị   định  61/2018/NĐ­CP  ngày 23/4/2018 về  thực hiện cơ  chế  một cửa, một cửa liên  thông trong giải quyết TTHC, UBND huyện đã chỉ  đạo Bộ  phận Tiếp nhận và  Trả kết quả làm tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC, công khai đầy đủ, kịp thời  danh mục TTHC bằng phương tiện điện tử  (màn hình cảm  ứng) và bằng bản  giấy tại Nhà làm việc bộ  phận Một cửa; các nội dung TTHC được công khai   theo quy định nhằm giúp tổ  chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC nắm  rõ yêu cầu, cách thức và thời gian thực hiện TTHC; Chỉ đạo cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn tổ chức, công  dân thực hiện TTHC theo quy định; duy trì nghiêm túc việc nhập, theo dõi hồ sơ  trên   hệ   thống   Một   cửa   điện   tử   tại   địa   chỉ   Website:  http://donghy.motcuadientu.vn;  lưu giữ  đầy đủ  phiếu kiểm soát hồ  sơ, phiếu  hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (đối với các hồ  sơ trả quá hạn). Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ  hài lòng  của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ  phận Một  cửa cấp huyện bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, khen   thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC  và xử  lý nghiêm, đề  nghị  thay thế  cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi  phạm quy định; đề  xuất chế  độ  chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình  độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công  nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa. Thực hiện  nghiêm  túc  việc  rà  soát,  chuẩn hóa  các  TTHC   đã  công bố,  thường xuyên cập nhật, xây dựng và sử  dụng thống nhất biểu mẫu trong giao   dịch giữa cơ quan, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh bạch và  thuận tiện trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Năm 2018, Văn phòng  HĐND và UBND huyện đã tham mưu cho UBND huyện rà soát 03 TTHC, kiến   nghị phương án sửa đổi đối với 02 TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết đối với   01 TTHC; tiến hành rà soát, đánh giá sự phù hợp của 44 TTHC với yêu cầu thực   hiện dịch vụ  công trực tuyến mức độ  3, 4; đề  xuất đầu tư, cung cấp dịch vụ  4
  5. công trực tuyến mức độ 3 đối với 35 TTHC, mức độ 4 với 06 TTHC, liên thông   với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên. Căn   cứ   Thỏa   thuận   hợp   tác   số   782/TTHC/HCC/BĐTTN­UBNDHĐHY  ngày 09/6/2017 giữa UBND huyện Đồng Hỷ  và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về  việc cung  ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả  kết quả  giải quyết thủ  tục hành  chính qua dịch vụ  bưu chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; để  tạo điều kiện  thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người dân và tổ  chức trong   việc thực hiện các thủ  tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND  huyện thực hiện trả kết quả đối với 33 thủ  tục hành chính (công bố  tại Quyết  định số 1309/QĐ­UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) qua dịch   vụ  Bưu chính công ích từ  15/11/2017. Phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện  các giải pháp thực hiện trả  kết quả  giải quyết TTHC qua dịch vụ  bưu chính  công ích như tuyên truyền, treo áp phích, bảng thông báo, in tờ rơi phát về việc   giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho đông đảo quần chúng nhân  dân được biết, giảm 50% cước đối với 6 xã đặc biệt khó khăn… trên cơ  sở đó,   các tổ chức và cá nhân đã thực hiện dịch vụ, mặc dù số lượng còn hạn chế. ­ Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, cơ chế phối hợp thực hiện: Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo   quy định; trong đó quy định cụ  thể  trách nhiệm và mối quan hệ  phối hợp giữa   các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc; phân định  rõ thời hạn tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ  sơ  giữa các bộ  phận có liên   quan đối với từng lĩnh vực, công việc. Chỉ  đạo cán bộ, công chức tại Bộ  phận Một cửa phối hợp chặt chẽ với   các cơ quan, đơn vị  liên quan trong thực hiện giải quyết TTHC, hạn chế tối đa  việc tổ  chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra  việc giải quyết TTHC, không để  tồn tại tình trạng thiếu công khai, minh bạch,   cập nhật không kịp thời các thông tin về TTHC; nghiêm túc xử lý các phản ánh,  kiến nghị  của cá nhân, tổ  chức về  quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá  hạn trong giải quyết TTHC; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân,  tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao  trong giải quyết thủ  tục hành chính và xử  lý nghiêm cán bộ, công chức, viên  chức có hành vi vi phạm quy định; đề  xuất chế độ  chính sách cho cán bộ  công  chức tại Bộ  phận Một cửa các cấp. Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ  hài lòng   của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ  tục hành chính, hoạt   5
  6. động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua phương thức  điện tử. Thực hiện nghiêm túc Nghị  định 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 về  thực  hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong đó chú  trọng thực hiện các nội dung: + Định kỳ  3 tháng hoặc đột xuất Trưởng bộ  phận Một cửa làm việc với  các cơ quan có thẩm quyền có TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận   Một cửa để  trao đổi về  việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ  và tình   hình tiếp nhận hồ  sơ, giải quyết TTHC của các cơ  quan chuyên môn tại Bộ  phận Một cửa. + Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, tiến độ xử lý công việc được giao,  thái độ, tác phong, cư  xử  của cán bộ, công chức, viên chức được cử  đến làm  việc tại Bộ phận Một cửa và hàng tháng thông báo cho cơ quan cử cán bộ, công   chức viên chức biết. Cuối giờ làm việc hàng ngày, Trưởng bộ phận kiểm tra hệ  thống Một cửa điện tử, thông báo cho Thủ  trưởng cơ  quan quản lý công chức,  viên chức những trường hợp hồ sơ phải hoàn thành và trả kết quả trong ngày. + Công khai tại trụ sở Bộ phận Một cửa họ, tên, chức danh, số điện thoại   của người đứng đầu; họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số  điện thoại của  cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa. + Duy trì hoạt động của hệ  thống camera theo dõi toàn bộ  khu vực làm  việc của Bộ phận Một cửa; tổ chức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an  ninh, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức cá nhân  đến làm việc và thực hiện TTHC tại trụ sở Bộ phận Một cửa. ­ Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị: Xác định công tác cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng của địa phương,  hằng năm UBND huyện luôn tạo điều kiện bố  trí kinh phí triển khai thực hiện   công tác cải cách hành chính.  Nhà làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  huyện được đầu tư  từ  năm 2015, bố  trí  ở  nơi thuận tiện, dễ  tìm, diện tích hơn 80m2; hệ  thống máy  chủ, máy trạm, phần mềm Một cửa điện tử  hoạt động tốt, đáp  ứng đầy đủ  trang thiết bị làm việc cho cán bộ công chức, viên chức làm việc; phục vụ công   dân sử  dụng, tìm kiếm, tra cứu thông tin; tại khu vực chờ, bố  trí 02 màn hình   cảm ứng kết nối mạng Internet cung cấp thông tin, 01 máy quét mã vạch tra cứu   kết quả giải quyết TTHC, 01 máy tính dành cho tổ chức, cá nhân sử dụng; 01 hệ  thống xếp hàng tự  động; 01 máy photocopy; 01 máy scan; 02 bàn viết; 04 ghế  6
  7. băng ngồi chờ; 10 ghế phục vụ công dân nộp hồ sơ và lấy kết quả; hệ thống sổ  sách theo dõi, phiếu hẹn đúng mẫu, sổ đánh giá cán bộ công chức, lịch làm việc,   nội quy, lưu đồ  quy trình tiếp nhận và trả  kết quả… được niêm yết đúng quy  định. Năm 2018, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu UBND huyện  đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện   với kinh phí 221.450.000 đồng. ­ Thực hiện Kế  hoạch  Ứng dụng CNTT trong hoạt  động của cơ  quan  nhà nước huyện Đồng Hỷ  năm 2018, tháng 8/2018, Bộ  phận Một cửa đã tham  mưu cho cơ quan Văn phòng trình UBND huyện kế hoạch nâng cấp phần mềm   một cửa điện tử  cấp huyện, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ  3, mức  độ 4 phục vụ tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ; đầu tư tích hợp hệ  thống nhắn tin thông báo tiến độ  giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa   điện tử; hệ  thống phần mềm đánh giá sự  hài lòng của tổ  chức, công dân với  tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Đây là gói đầu tư  quan trọng góp phần n âng  cao năng suất lao động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các TTHC   phục vụ  tổ  chức, cá nhân; tăng tính minh bạch trong công tác thực hiện TTHC   góp phần nâng cao hiêu l ̣ ực quan ly nha n ̉ ́ ̀ ươc va CCHC, c ́ ̀ ải thiện môi trường   đầu tư; lam cho hoat đông cua UBND huy ̀ ̣ ̣ ̉ ện Đồng Hỷ  phuc vu ng ̣ ̣ ươi dân va ̀ ̀  ̣ ́ ơn. doanh nghiêp tôt h 3.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến: Các giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC huyện   Đồng Hỷ  năm 2018 là những kinh nghiệm có giá trị  cao về  mặt thực tiễn đã   được chúng tôi áp dụng và đạt hiệu quả thiết thực trong điều kiện kinh tế  ­ xã   hội, cơ  sở  vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực của 13 cơ  quan chuyên môn trên   địa bàn huyện. 4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến. Để  thực hiện tốt cơ  chế  một cửa, một cửa liên thông điều quan trọng   nhất là phải chuyển từ  tư duy “quản lý”, “áp đặt” sang tư  duy “phục vụ”. Đổi  mới nhận thức về  chức năng của Nhà nước, về  nền hành chính phục vụ  nhân  dân, bảo đảm sự tiếp cận dễ dàng và công bằng của công dân đối với dịch vụ  hành chính công. Đưa yếu tố  “phục vụ” vào sứ  mệnh tổ  chức của hành chính   công; lấy sự hài lòng của tổ  chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả  phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Tăng cường công tác  thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết,  nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong  việc thực hiện và giải quyết dịch vụ công trực tuyến; tạo mọi cơ hội để người  7
  8. dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo ra sự đồng thuận của xã hội, người  dân được hưởng thụ những tiện ích của công cuộc cải cách TTHC.  Tiếp  tục   rà   soát,   cải   cách   mạnh   mẽ   các   thủ   tục   hành  chính,   tạo  môi  trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu chính đáng của tổ  chức, cá nhân; bãi bỏ  hoặc sửa đổi, bổ  sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp  trên xem xét sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho nhân dân và doanh nghiệp;   xử  lý nghiêm những cá nhân và tổ  chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp   luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho các đơn vị, tổ  chức và người   dân khi tiếp cận dịch vụ  hành chính công tại Bộ  phận Một cửa. Đề  cao trách  nhiệm của người đứng đầu cơ  quan hành chính trong hoạt động dịch vụ  hành  chính công. Thường xuyên rà soát, công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu, tờ  khai) và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy  định để nhân dân biết và thực hiện thuận lợi; xây dựng và đưa vào thực hiện các quy   định về quyền được thông tin của người dân, tạo điều kiện để người dân tham gia,   giám sát hoạt động của cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một  cửa. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ  máy  hành chính, đặc biệt là kỹ  năng hành chính của cán bộ, công chức, tăng cường  ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ  của nhân dân. Quán triệt sâu sắc trong  nhận thức và hành động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ý thức phục  vụ  dân, gần dân, giúp dân, học dân. Khắc phục tình trạng vô trách nhiệm, vô  cảm của cán bộ, công chức đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Xử  lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân trong quá  trình quản lý hành chính; tạo lập cơ sở pháp luật nhằm bảo đảm quyền giám sát   trực tiếp của nhân dân đối với hoạt động của bộ  máy hành chính, tăng cường   các hình thức dân chủ  trực tiếp để  người dân tham gia vào công việc của Nhà  nước ngày càng thực chất và hiệu quả. Có lộ  trình xây dựng Cổng Dịch vụ  công quốc gia, tích hợp thông tin về  dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ  sở  kết nối, truy xuất dữ  liệu từ  các Hệ  thống thông tin Một cửa điện tử  các  cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;  tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến  ở  mức độ  3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích  8
  9. hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia; chú trọng xây dựng,  sử  dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ  sở  dữ  liệu dùng chung, bảo đảm  quản lý thống nhất, đồng bộ  và kết nối thông suốt giữa Trung  ương và địa  phương. 5. Đánh giá lợi ích thu được:  Cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  là trách nhiệm của cơ  quan quản lý nhà nước trước xã hội, là sự  thể  hiện trực  tiếp nhất vai trò của nhà nước trước các tổ  chức và công dân; là một nội dung  quan trọng trong cải cách hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm nâng cao hiệu   quả  và hiệu lực hoạt động của Nhà nước, đáp  ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu   của công dân. Việc thực hiện sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả   hoạt động của bộ  phận tiếp nhận hồ  sơ  và trả  kết quả  giải quyết thủ  tục   hành chính huyện Đồng Hỷ năm 2018 và những năm tiếp theo”  chắc chắn sẽ  mang lại những hiệu quả tích cực, cụ thể: Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa  liên thông được quản lý tập trung, thống nhất; TTHC được giải quyết kịp thời,  nhanh chóng, thuận tiện đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công  khai minh bạch và có sự  phối hợp chặt chẽ  giữa các cơ  quan có thẩm quyền;   giảm thiểu đến mức tối thiểu hồ sơ chậm, quá hạn do đã gắn trách nhiệm giải   trình về thực thi công vụ trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát,   đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ  sở  đẩy mạnh ứng dụng công   nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ  chức, cá nhân ngoài  quy định của pháp luật; cơ  sở  vật chất, kỹ  thuật của Bộ  phận Một cửa ngày   càng được củng cố, hoàn thiện theo quy chuẩn hiện đại, đồng bộ  và tập trung   đáp ứng với cấu trúc chính quyền điện tử. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa có điều kiện   để  trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực  ứng dụng công nghệ  thông tin và   phẩm chất đạo đức, có khả  năng giao tiếp với tổ  chức, công dân và chủ  động  trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự  thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 9
  10. Ngày 18 tháng 11 năm 2018 Đồng tác giả Tác giả sáng kiến 10