Xem mẫu

  1.  Mẫu 12 CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XàHỘI MỘT LẦN        Kính gởi: Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ       Đồng kính gởi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Cần Thơ Tôi tên:...................................................................................................................... Ngày sinh:................................................................................................................. Nơi sinh:................................................................................................................... Chức danh, chức vụ (công việc đang làm):............................................................. ............................................................................................................................................. Đơn vị công tác:........................................................................................................ ............................................................................................................................................. Nay tôi làm đơn này kính xin các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi  được nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần. Lý do nghỉ việc:........................................................................................................ ............................................................................................................................................. Thời gian bắt đầu nghỉ việc:.................................................................................... Địa chỉ sau khi nghỉ việc:......................................................................................... Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Cần Thơ, ngày       tháng        năm  Người làm đơn.  Ký tên
nguon tai.lieu . vn