Xem mẫu

  1. MẪU SỐ 1 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 102 /2007/TTLT/BTC -BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội............ Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Nguyên quán: Hiện có hộ khẩu thường trú tại: Tôi là người nghèo:............................................................................................ (ghi theo nhóm đối tượng nêu tại điểm 2.3.1, mục II Thông tư số 102 /2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH) có nhu cầu học nghề, nay làm đơn đề nghị được tham gia khóa học nghề cho người nghèo do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại........................................... (ghi rõ tên cơ sở dạy nghề). Nghề đăng ký học: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết cho tôi được học nghề. Tôi xin cam kết: .................................................................. ....... ...........Ngày......tháng...... năm....... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của UBND cấp xã Xác nhận ông (bà)....... có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc gia đình hộ nghèo trong danh sách do xã quản lý, chưa qua đào tạo nghề hoặc phải chuyển đổi nghề nghiệp./. (Ký tên và đóng dấu)