Xem mẫu

  1. BM-TD21-00 Ảnh 3X4 PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN Chức danh dự tuyển: Nguyện vọng 2: Mức lương đề nghị: Số ngày cần để làm thủ tục tại đơn vị cũ nếu được tuyển : I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: (Viết in hoa) Ngày sinh: Giới tính: Nam  Nữ  Nơi sinh: Chiều cao: Cân nặng: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Dân tộc: Số sổ BHXH (nếu không có vui lòng ghi rõ: Không có): Mã số Thuế (nếu không có vui lòng ghi rõ: Không có): Tình trạng hôn nhân:  Chưa kết hôn  Đã kết hôn  Khác Địa chỉ thường trú: Địa chỉ tạm trú: Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Địa chỉ email: II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH Họ tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp Nơi công tác III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Trang 1/4
  2. Thời gian Trường/Đơn vị đào tạo Loại hình đào tạo Chuyên ngành Xếp loại (Từ……đến……) (từ PTTH trở lên) IV. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC Thời gian Trường/Đơn vị đào Bằng cấp/Chứng Xếp loại Nội dung đào tạo (Từ……...đến……..) tạo chỉ V. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Ngoại ngữ Trình độ Khả năng Nghe:  TB,  Khá,  Tốt Đọc :  TB,  Khá,  Tốt Nói:  TB,  Khá,  Tốt Viết :  TB,  Khá,  Tốt Nghe:  TB,  Khá,  Tốt Đọc :  TB,  Khá,  Tốt Nói:  TB,  Khá,  Tốt Viết :  TB,  Khá,  Tốt Nghe:  TB,  Khá,  Tốt Đọc :  TB,  Khá,  Tốt Nói:  TB,  Khá,  Tốt Viết :  TB,  Khá,  Tốt VI. KỸ NĂNG Vi tính: Nêu các phần mềm vi tính biết sử dụng thành thạo:………………………………………………………………. Chứng chỉ (nếu có) : . …………………………………………………………………………………………….. Nêu các thiết bị tin học biết sử dụng: .…………………………………………………………….……………… Máy móc văn phòng: Các kỹ năng khác: VII. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê đầy đủ, chi tiết các công việc đã làm) 1) Từ: Tên đơn vị: Ngành hoạt động đến: Loại hình: DN nhà nước  DN tư nhân/TNHH  Điện thoại/Fax liên lạc: DN nước ngoài  DN Liên doanh  Chức danh: Mô tả ngắn gọn công việc: Loại hình: Toàn thời gian  Cộng tác viên  Bán thời gian  Thực tập  Trang 2/4
  3. Thu nhập : Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp Số nhân viên phụ trách Lý do thôi việc: 2) Từ: Tên đơn vị: Ngành hoạt động: đến: Loại hình: Điện thoại/Fax liên lạc: DN nhà nước  DN tư nhân/TNHH  DN nước ngoài  DN Liên doanh  Chức danh: Mô tả ngắn gọn công việc: Loại hình: Toàn thời gian  Cộng tác viên  Bán thời gian  Thực tập  Thu nhập Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp Số nhân viên phụ trách Lý do thôi việc: 3) Từ: Tên đơn vị: Ngành hoạt động đến: Loại hình: DN nhà nước  DN tư nhân/TNHH  Điện thoại/Fax liên lạc: DN nước ngoài  DN Liên doanh  Chức danh: Mô tả ngắn gọn công việc: Loại hình: Toàn thời gian  Cộng tác viên  Bán thờii gian  Thực tập  Thu nhập : Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp Số nhân viên phụ trách Lý do thôi việc: VIII. CÁC THÔNG TIN KHÁC Cho biết về người quen ( họ hàng, bạn bè..) đang làm việc tại Ngân Hàng Nam Á Quan hệ Họ và tên Chức vụ Bộ phận Cho biết về người quen đang làm việc tại các tổ chức tài chính, tín dụng khác: Quan hệ Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tự nhận xét về những điểm mạnh và điểm yếu Điểm mạnh Điểm yếu Trang 3/4
  4. ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… Vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 1. Nếu được tuyển dụng, bạn có thể làm việc tại đâu trong * hệ thống NHNA? ( Hội sở, Chi nhánh, các tỉnh…) * 2.Nếu do yêu cầu công tác, bạn có sẵn sàng nhận điều động Có  Không  đến địa phương khác cách xa nơi bạn đang sinh sống? 3. Nếu do yêu cầu công tác, bạn có sẵn sàng đi công tác xa Có  Không  trong một thời gian? 4. Bạn nhận được thông tin về tuyển dụng của chúng tôi từ đâu? Báo  Bạn bè  Internet  Nguồn khác_________________ 5. Nêu những điều bạn biết về Ngân Hàng TMCP Nam Á? 6. Cho biết các dự định của bạn về tương lai, về nghề nghiệp trong 5 năm tới? Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những điều đã khai. Ngày______/____/200_ Ký tên Trang 4/4