Xem mẫu

  1. Phụ lục 1: Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- ........., ngày ...........tháng........năm ...... ) BẢN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Kính gửi : 1. Tên Doanh nghiệp (hoặc tổ chức) gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ ......... - Địa chỉ (đầy đủ) : - Số điện thoại, fax: - Người đại diện : - Chức danh :
  2. - Quốc tịch: - Số điện thoại, fax: 1. Nội dung tóm tắt của Hợp đồng chuyển giao công nghệ 2.1- Tên sản phẩm: 2.2- Nội dung công nghệ được chuyển giao : 2.3- Bên giao công nghệ (Tên, địa chỉ, fax) : 2.4- Bên nhận công nghệ (Tên, địa chỉ, fax) : 2.5- Thời hạn Hợp đồng : 2. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nêu tên các tài liệu kèm theo Đơn đăng ký). T/M CÁC BÊN (ký tên)
nguon tai.lieu . vn