Xem mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ (V/v: Xác nhận không có mặt tại nơi cư trú) Kính gửi: Công an phường ……………………………………… Tôi tên là: ……………………. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………… Tôi muốn trình bày như sau: Chồng tôi là: …………………. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………… Tuy nhiên, từ tháng ….. năm …… chồng tôi đã bỏ nhà đi và cho đến nay không thấy về. Vì vậy, đề nghị Công an phường xác nhận chồng tôi vắng mặt tại nơi cư trú …… năm./ ……………., ngày ... tháng ... năm ……… Xác nhận của Công an phường Người đề nghị ... - tailieumienphi.vn