Mẫu Đơn đề nghị xác nhận không có mặt tại nơi cư trú

  • 30/08/2018 04:58:41
  • 5023 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bạn muốn biết cách trình bày về đơn xin xác nhận không có mặt tại nơi cư trú. Mời tham khảo mẫu Đơn đề nghị xác nhận không có mặt tại nơi cư trú để giải quyết chế độ làm việc. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.31 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ (V/v: Xác nhận không có mặt tại nơi cư trú) Kính gửi: Công an phường ……………………………………… Tôi tên là: ……………………. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………… Tôi muốn trình bày như sau: Chồng tôi là: …………………. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………… Tuy nhiên, từ tháng ….. năm …… chồng tôi đã bỏ nhà đi và cho đến nay không thấy về. Vì vậy, đề nghị Công an phường xác nhận chồng tôi vắng mặt tại nơi cư trú …… năm./ ……………., ngày ... tháng ... năm ……… Xác nhận của Công an phường Người đề nghị ... - tailieumienphi.vn

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ