Xem mẫu

  1.   CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH                           Kính gửi:  ­ Ban Giám Đốc; ­ Phòng .....................................; Phòng (Bộ phận)...............................được giao quản lý một số TSCĐ để phục vụ cho ...............................Hiện   nay,   một   số   TSCĐ   đã ............................................................ (đơn vị ghi rõ tình trạng hiện tại của TSCĐ như  tài sản đã hết thời hạn sử  dụng hoặc hỏng hóc   lớn không thể sửa chữa, khắc phục được hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nữa). Vì vậy, đề nghị Ban Giám Đốc, Phòng ...............................cho phép thanh lý một số tài sản cố định như sau: DANH MỤC TSCĐ ĐỀ NGHỊ THANH LÝ Số  Số hiệu  Năm Năm Nguyên giá  Giá trị còn  STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ ĐVT lượng TSCĐ sản xuất sử dụng (đồng) lại (đồng) 1 2 … Tổng cộng             Xin trân trọng cảm ơn./. 1
  2. …, ngày  .tháng....năm........ Ban Giám đốc phê duyệt Bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ (Ký, ghi rõ họ tên) 2
nguon tai.lieu . vn