Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng     năm 20 ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG             Kính gửi:  ­ Ban Giám đốc công ty                              ­ Phòng Hành chính – Nhân sự     Họ và tên:.........................................................................Giới tính:............................ Trình độ chuyên môn: ..................................................................................................... Đơn vị công tác: .............................................................................................................. Sinh ngày: ....................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................... Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................... Hợp đồng lao động đang thực hiện có hiệu lực từ ngày................đến ngày................. Đến nay HĐLĐ của tôi đến ngày..........................là   hết   hạn.   Tôi   có   nguyện   vọng  được tiếp tục công tác tại Công ty.  Kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét để cho tôi được tiếp tục ký HĐLĐ không  xác định thời hạn. Nếu được ký tiếp HĐLĐ làm việc tại Công ty tôi xin cam kết sẽ  luôn nỗ  lực hoàn  thành các nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ, chấp hành tốt  các Nội quy, quy định của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xác nhận của trưởng Bộ phận Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn