Xem mẫu

  1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)       1.Người đề nghị:  Họ tên (chữ in hoa): ........................................................Gi ới tính: nam   n     ữ Sinh ngày; .....tháng: .....năm: .........Quốc tịch: ................................................ Hộ chiếu số: .............có giá trị đến ngày ...../tháng...../năm.... Nghề nghiệp: ....... .................................................................................................................... Ngày nhập cảnh Việt Nam; ....................................M ục đích nhập cảnh: ............  Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .............................................................................  Số điện thoại (nếu có): ...................................................................................  2. Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:  ­Cơ quan, tổ chức: tên.....................................................................................  Địa chỉ: .........................................................................................................  ­ Thân nhân: tên...................................................Ngày sinh: ..........................  Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số:......................................   Cấp ngày:................................................c ơ quan c ấp: ................................... Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ...........................................................  3. Nội dung đề nghị:  Cấp thị thực:      một lần    nhiều lần    giá trị từ ngày: .../.../.....đến ngày: .../../.. Bổ sung, sửa đổi thị thực: ................................................................................ Gia hạn tạm trú đến ngày: ........../............/.............  Lý do: ........................................................................................................... 4. Những điều cần trình bày thêm: ............................................................... .....................................................................................................................                                           .........ngày........tháng.........năm.............             Xác nhận (2)  Người bảo lãnh         Người đề nghị  (Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                         Ghi chú:  (1)       Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam. Sau khi kê khai, kèm hộ chiếu  gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.  (2)       Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh hoặc của Trưởng công an  phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú.   
nguon tai.lieu . vn