Xem mẫu

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C75- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC BHXH huyện……………… ngày của Bộ trưởng BTC DANH SÁCH THU HỒI KINH PHÍ CHI BHXH Tháng……quý…….năm……. Số:………….. Nơi đang lĩnh SỐ TIỀN THU HỒI Số QĐ tiền hoặc tên Trong đó STT Họ và tên đơn vị sử Tổng số Năm Trong dụng lao động trước năm A B C D 1 2 3 Nguồn kinh phí I CHẾ ĐỘ…… Cộng II CHẾ ĐỘ….. Cộng ………. Tổng cộng Ấn định thu hồi:……………..người Số tiền…………………. Tổng số tiền thu hồi (bằng chữ)……………………………… Ngày……tháng…..năm…… Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. ố: C75- HD QĐ số: /QĐ-BTC a Bộ trưởng BTC Lý do thu hồi E ……tháng…..năm…… ủ trưởng đơn vị ý, họ tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn