Xem mẫu

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm :……………. Phòng ban :.................................................................... STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Số hiệu  Năm sử  Tỷ lệ  Số năm  Nguyên giá Hao mòn  Hao mòn  Giá trị còn  TSCĐ dụng khấu  sử dụng năm nay luỹ kế lại hao (%) Cộng Tổng cộng