Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC NGH Tháng ..... quý ….. năm ..... BHXH huyện: ......................................... Số tháng TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH hưởng hỗ trợ học nghề Tổng số A B 1 2 3 I Cơ sở đào tạo nghề A 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ... II Cơ sở đào tạo nghề B 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ...... Cộng Số người hưởng: ..............người Số tiền: ................................... đồng. Số tiền bằng chữ: ............................................................................. Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ghi chú: mẫu này lập 3 bản (1 bản lưu Phòng chế độ BHXH, 1 bản chuyển Phòng KHTC, 1 bản chuyển BHXH huyện nơi có c
  2. Mẫu số 02-CTN P HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ….. năm ..... .............................. Số tiền hưởng Tổng số tiền hỗ trợ học hưởng hỗ trợ học Ghi chú nghề 1 tháng nghề (đồng) (đồng/tháng) Từ tháng Đến tháng năm năm 4 5 6 7 8 ........................ đồng. Ngày ..... tháng ..... năm ..... phòng CĐBHXH Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) C, 1 bản chuyển BHXH huyện nơi có cơ sở đào tạo nghề )
nguon tai.lieu . vn