Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ............ DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐƯỢC DUYỆT CHI HỖ TRỢ TÌM VIỆC LÀM Tháng .... quý ……. năm ..... Trung tâm giới thiệu việc làm: ....................................................................................................................... Số hiệu tài khoản: ……………………………….. Mở tại: ………………………………………………… I. Số được duyệt theo danh sách của đơn vị đề nghị TT Nội dung công việc Số lượt người Số tiền (đồng) Số tiền (đồng) A B 1 2 3 1 Tư vấn 2 Giới thiệu việc làm 3 Cung ứng lao động và tuyển lao động Cộng II. Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp hưởng tư vấn tìm việc làm điều chỉnh TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH Số tiền (đồng) A B 1 2 3 1 Tư vấn ... 2 Giới thiệu việc làm ... 3 Cung ứng lao động và tuyển lao động ... Cộng III. Tổng số được duyệt trong kỳ - Tổng số lượt người: người - Tổng số tiền: đồng (Viết bằng chữ: ……………………………………………………….) IV. Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đang học nghề không được duyệt Lý do không TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH được duyệt A B 1 2 3 1 Tư vấn ... 2 Giới thiệu việc làm ... 3 Cung ứng lao động và tuyển lao động ... Cộng
  2. Ngày ..... tháng ..... năm ..... Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: mẫu này lập 3 bản (1 bản lưu Phòng CĐBHXH, 1 bản chuyển Phòng KHTC, 1 bản chuyển Trung tâm tư vấn giới thiệ
  3. Mẫu số 04b-CTN RỢ TÌM VIỆC LÀM ............................................. ……………………………… Lý do điều chỉnh 4 ……………………………….)
  4. áng ..... năm ..... ên, đóng dấu) huyển Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm )