Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM . . . . . . Mẫu số 04a-CTN T NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỖ TRỢ TÌM VIỆC LÀM Tháng ..... quý ….. năm ..... Trung tâm giới thiệu việc làm: ...................................................................................................................... Số hiệu tài khoản: ……………………………….. Mở tại: ………………………………………………… Cung Giới ứng lao Số quyết Số sổ TT Họ và tên Tư vấn thiệu động và định BHXH việc làm tuyển lao động Ngày tháng Chi phí Chi phí Lần thứ Lần thứ Lần thứ năm tư (đồng) (đồng) v ấn A B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ……… Tổng số người hưởng: ..............người Tổng số tiền: ............................ đồng Trong đó: - Chi tư vấn: số người: số tiền: - Chi giới thiệu việc làm số người: số tiền: - Chi cung ứng lao động và tuyển lao động số người: số tiền: Ngày ..... tháng ..... năm ..... Người lập biểu Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Ghi chú: mẫu này lập 2 bản (1 bản lưu tại Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, 1 bản chuyển BHXH tỉnh nơi quản lý chi trả
  3. Mẫu số 04a-CTN ....................................... …………………………… Chi phí (đồng) 9
  4. H tỉnh nơi quản lý chi trả)