Xem mẫu

  1. CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ . . . . . . DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ Tháng ..... quý …… năm ..... Cơ sở đào tạo nghề: .......................... Số hiệu tài khoản: ……………………………….. Mở tại: ………………………………………………… TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH Số tiền (đồng) A B 1 2 3 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ……… Tổng số người hưởng: ..............người Tổng số tiền: ............................ đồng Ngày ..... tháng ..... năm ..... Người lập biểu Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Ghi chú: mẫu này lập 2 bản (1 bản lưu tại Cơ sở đào tạo nghề, 1 bản chuyển BHXH huyện nơi quản lý chi trả hỗ trợ học ng
  3. Mẫu số 03a-CTN TRỢ HỌC NGHỀ ………………………………… Chữ ký 4
  4. nơi quản lý chi trả hỗ trợ học nghề )
nguon tai.lieu . vn