Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN Tháng ..... quý ……. năm ..... BHXH huyện/ngân hàng TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH Số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần (đ A B 1 2 3 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ... Cộng Số người hưởng: ..............người Số tiền: ................................... đồng. Số tiền bằng chữ: ............................................................................. Ngày ..... tháng ..... năm ..... Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Ghi chú: mẫu này lập 3 bản (1 bản lưu Phòng chế độ BHXH, 1 bản chuyển Phòng KHTC, 1 bản chuyển BHXH Ghi chú: mẫu này lập 3 bản (1 bản lưu Phòng chế độ BHXH, 1 bản chuyển Phòng KHTC, 1 bản chuyển BHXH huyện)
  3. Mẫu số 01-CTN HIỆP MỘT LẦN Ghi chú (Ghi số tài khoản nếu chi qua tài khoản cá nhân) 4 n: ................................... đồng. g ..... năm .....
  4. òng KHTC, 1 bản chuyển BHXH huyện) 1 bản chuyển BHXH huyện)
nguon tai.lieu . vn