Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH Đ Mã đơn vị: Don vi: Số:..........Tháng........ Năm .............. A. PHẦN CHI TIẾT Tiền lương và phụ cấp Mức cũ Chức vụ hoặc Số Phụ cấp Họ và tên Mã số chức danh TT Tiền lương, Thâm Thâm nghề tiền công Chức vụ niên niên Khác VK nghề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B. PHẦN TỔNG HỢP Phát sinh BHYT BHTN BHXH Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng 1. Số lao động 2. Quỹ lương 3. Số tiền phải đóng Trong đó: Số tiền để lại đơn vị 4. Số tiền điều chỉnh Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Phụ trách thu Người (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi r Ghi chú :+ Mẫu 03a-TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH,BHYT bắt buộc. + Đơn vị gửi cơ sở dữ liệu biểu này bằng Email hoặc đĩa mềm cho cơ quan BHXH.
  2. G ĐIỀU CHỈNH ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số: 03a-TBH g........ Năm .............. (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH VN) Tiền lương và phụ cấp Thời gian Mức mới Tỷ lệ HĐLĐ Tiền Phụ cấp nộp (số, ngày Từ Đến Ghi chú lương, Thâm Thâm bổ tháng tháng tháng sung năm) tiền Chức vụ niên niên Khác năm năm công VK nghề 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BHXH - Tổng số thẻ đã thu hồi: ……………….. Tăng Giảm - Tổng số thẻ chưa thu hồi: …………………… Ngày..... tháng...... năm.......... Người lập biểu Người sử dụng lao động (ký ghi rõ họ tên) (ký và đóng dấu) HYT bắt buộc.