Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ...... DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN Nguồn kinh phí chi BHXH: quỹ BHXH đảm bảo Năm ... STT Họ và tên Số sổ Đợt, tháng, năm Số tiền chưa nhận A B 1 2 3 I Chế độ … 1 2 ... II Chế độ … 1 2 ... VII BHXH tự nguyện 1 lần (Đ73) 1 2 ... VIII BHXH tự nguyện 1 lần khi nghỉ hưu (Đ72) 1 2 ... IX Trợ cấp mai táng tự nguyện 1 2 ... X Trợ cấp tuất 1 lần tự nguyện 1 2 ... XI Trợ cấp tuất 1 lần BH thất nghiệp 1 2 ... Tổng cộng Tổng số người chưa nhận: ………………………… người. Tổng số tiền bằng chữ: .................................................................................... đồng.
  2. Ngày ... tháng ... năm ... Người lập biểu Kế toán Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  3. Mẫu số 8b-CBH ỘT LẦN Đơn vị: đồng Ghi chú 4
  4. ày ... tháng ... năm ... Giám đốc Ký tên, đóng dấu)