Xem mẫu

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C72a- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng BTC) DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG Tháng……....năm……….. Số:……………… Đại diện chi trả xã (phường)…………Quận (huỵện)………...……. Nguồn kinh phí chi trả BHXH: Quỹ BH thất nghiệp Số tiền Tổng số Số các tháng trước chưa lĩnh hưởng tiền STT Họ và tên Số QĐ tháng được Số tháng Số tiền này lĩnh A B C 1 2 3 4 Tổng cộng Tổng số người trong danh sách là:…………………………...………………………… Tổng số tiền trong danh sách là:……………đồng. Bằng chữ:…….…………...……… Ngày…… tháng…..năm…… Người lập Phụ trách CĐCS Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. số: C72a- HD o QĐ số: /QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC) ÀNG THÁNG .……. Ký nhận (Số thẻ ATM) E ……………… ………...……… Ngày…… tháng…..năm…… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu)