Xem mẫu

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C72c- HD BHXH tỉnh………………… ((Ban hành theo QĐ số: /QĐ ngày của Bộ trưởng BT DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG DO ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC (Theo quy định tại .....................................) Tháng……...năm……… Số:………… Đại diện chi trả xã (phường)………………Quận (huỵện)………..... Nguồn kinh phí chi trả BHXH: Quỹ BH thất nghiệp Số chưa lĩnh từ tháng Số chưa lĩnh được điều chỉnh đến Số tiền trước tháng trước tháng in danh được STT Họ và tên Số QĐ điều chỉnh sách hưởng tháng này Số tháng Số tiền Số tháng Số tiền A B C 1 2 3 4 5 Tổng cộng Tổng số người trong danh sách là:…………………………...………………………… Tổng số tiền trong danh sách là:……………đồng. Bằng chữ:…….…………...……… Ngày……tháng…..năm… Người lập Phụ trách CĐCS Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu
  2. Mẫu số: C72c- HD n hành theo QĐ số: /QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng BTC ÁNG DO ĐIỀU CHỈNH H CỦA NHÀ NƯỚC ………..... p Tổng số Ký nhận tiền (Số thẻ được lĩnh ATM) 6=2+4+5 E …………… ……...……… Ngày……tháng…..năm…… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn