Xem mẫu

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ DANH MỤC PHÒNG BAN STT Mã phòng Tên phòng Ghi chú