Xem mẫu

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ DANH MỤC LOẠI VẬT TƯ Ngày :...................... STT Mã loại Tên loại Phân loại
nguon tai.lieu . vn