Xem mẫu

  1. Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines Phụ lục II MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……….., ngày …… tháng ……. năm 200…. Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines GIẤY ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN Kính gửi: ......( tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) Formatted: English (U.S.) 1. Tên tổ chức:............... .……...................................................................... 2. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………….…….........…….. Điện thoại: …………...Fax: ………………. E-mail:..................…….....
  2. 3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số........... Cơ quan cấp:.............cấp ngày ......tại....................................................................................................................... 4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm /chứng nhận Formatted: Portuguese (Brazil) đối với lĩnh vực ........................................................( tên lĩnh vực chuyên ngành). 5. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm /Giấy chứng nhận, Dấu chứng nhận được gửi kèm theo. Đề nghị ............. ( tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận trong lĩnh vực nêu trên. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp và các quy định có liên quan của pháp luËt./. Đại diện Tổ chức.... (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) Ghi chú: Đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.
nguon tai.lieu . vn