Xem mẫu

  1. Mẫu Công văn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trỡnh BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC Số : /CNCHL-XD V/v: Giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD công trình……………… Hà Nội, ngày tháng năm 200… Kính gửi: ………………………………….. Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc nhận được hồ sơ của Quý cơ quan kèm theo Tờ trình số….. ngày ………. về việc xin giới thiệu địa điểm xây dựng công trình………………. tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với quy hoạch chi tiết chia lô …………….. Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận giới thiệu địa điểm cho Quý cơ quan lô đất …………………. theo quy hoạch chi tiết và chia lô …………………. có tổng diện tích là …ha để lập dự án đầu tư xây dựng công trình. (Có sơ đồ kèm theo). Đề nghị Chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu sau:
  2. 1. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc: - Diện tích lô đất: ………… m2 - Mật độ xây dựng: ………..% - Chiều cao công trình chính: ………. tầng - Hệ số sử dụng đất: ……… - Tỷ lệ cây xanh: ……….% - Cao độ san nền: Được xác định phù hợp với cao độ quy hoạch Khu ………………… của Khu CNC Hòa Lạc. Cốt cao độ khống chế …..m. 2. Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật - Cấp nước: Công trình được cấp nước từ hệ thống cấp nước cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc. - Thoát nước: Theo quy hoạch sẽ xây dựng hệ thống cống riêng giữa nước mưa và nước thải. - Cấp điện: Công trình được cấp điện từ trạm phân phối 22KV. - Quá trình thi công cũng như khai thác công trình không làm ảnh hưởng đến giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác của Khu CNC Hòa Lạc. 3. Công trình phải thiết kế theo tiêu chuẩn dành cho công trình cao cấp với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng được xu thế phát triển của một Khu công nghệ cao. 4. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc về quản lý đầu tư xây dựng. 5. Liên hệ với Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường để cung cấp các số liệu kỹ thuật đô thị, xác định chỉ giới đường đỏ phục vụ cho bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  3. Trên cơ sở sơ đồ vị trí khu đất và các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đã được cung cấp, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong quá trình lập dự án, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc để dự án đầu tư đáp ứng được các tiêu chí và các yêu cầu của Khu công nghệ cao. Công văn giới thiệu địa điểm này có giá trị thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày ký. Quá thời hạn trên nếu Chủ đầu tư chưa thực hiện thì công văn này mặc nhiên hết hiệu lực. TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như trên; (ký tên, đóng dấu) - Lưu VT, XD.
  4. SƠ ĐỒ GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (kèm theo công văn số /CNCHL - XD ngày tháng năm 200…) Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………….. Tên công trình: ……………………………………………………………………… Địa điểm xây dựng: Lô……… (….ha) thuộc Khu …………………………………. SƠ ĐỒ MIÊU TẢ CHI TIẾT LÔ ĐẤT GIỚI THIỆU (diện tích, kích thước các cạnh của khu đất, mặt cắt đường, toạ độ tim các tuyến đường chính, toạ độ các điểm giới hạn, cao độ hiện trạng, cao độ san nền…)
  5. SƠ ĐỒ MIÊU TẢ VỊ TRÍ CỦA KHU ĐẤT TRONG TỔNG THỂ MẶT BẰNG KHU VỰC Ghi chú: Sơ đồ này chỉ dùng để nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình
nguon tai.lieu . vn