Mau Bien ban sinh hoat chi bo - Chi bo Ngo Thuong

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tai lieu cung cap den cac ban mau bien ban sinh hoat chi bo giup cac thanh vien trong khoi Dang, Nha nuoc co co so lap bien ban moi khi chi bo minh sinh hoat. Moi cac ban cung tham khao bien ban de phuc vu tot cho cong viec.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.31 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. ĐẢNG ỦY.XàTHĂNG BÌNH  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ NGỌ THƯỢNG           Thăng Bình,ngày…..tháng…. năm2019               Số      ­ NQ/CB BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ                 Hôm nay vào hồi……giờ…….phút,ngày…….tháng……năm 2019 tại địa  điểm nhà văn hóa thôn…………………….chi bộ………………….tiến hành sinh hoạt  thường kỳ (hoặc đột xuất )              Tổng số Đảng viên của chi bộ…….đồng chí,Đảng viên chính thức…….đồng   chí,Đảng viên dự bị……đồng chí              + Số Đảng viên được miễn sinh hoạt ……….đảng viên                          + Số   đảng viên có giấy giới thiệu sinh hoạt  đảng tạm thời  đi nơi   khác….đảng viên              + Số đảng viên đi làm ăn xa………Đảng viên              Có mặt ……Đảng viên,trong đó: chính thức……đồng chí,dự bị…….đồng chí             Vắng mặt:…..Đảng viên.Trong đó chính thức…..đồng chí,dự bị……đòng chí ­ Triển khai cho Đảng viên đóng đảng phí  Qúy IV./2019 ­ Thư ký hội nghị :  ­ Thông báo tình hình Đảng viên của Chi bộ dự họp: Chi bộ gồm 21 Đảng viên.Tham  gia sinh hoạt 19 đ/c.2đ/c nghĩ sinh hoạt theo chế độ 27.2đ/c đi làm ăn xa.2đ/c báo cáo   có lý do ­ Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp: 2. Phần nội dung: 2.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng …….. 2.2  Phương hướng và thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2019 2.3     Xét,Đề   nghị   tặng   Huy   hiệu…….tuổi   Đảng   cho   Đảng  viên………………………….. 3. 1 Ý kiến thảo luận của Đảng viên …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………............. ............................................................................................................................................. Biểu quyết thông qua: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Cuộc hopjkeets thúc vào lúc……..giờ…… phút,ngày…….tháng……năm 2019 THƯ KÝ                                                              CHỦ TỌA XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ