MẪU BIÊN BẢN Kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  • 30/08/2018 01:48:54
  • 130 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

MẪU BIÊN BẢN Kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ; Mẫu VC12 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mẫu VC12 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ---------------- BIÊN BẢN Kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng v ũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ: ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Hôm nay, vào hồi……..giờ……..ngày…….tháng……..năm……..tại ............................................... ..................................................................................................................................................... Chúng tôi gồm: 1-………………………………Chức v ụ: .......................................................................................... 2-………………………………Chức v ụ: .......................................................................................... 3-………………………………Chức v ụ: .......................................................................................... Tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng v ũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với: Cơ quan, tổ chức: ......................................................................................................................... Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................................ Đại diện cơ quan, tổ chức được kiểm tra: 1-………………………………Chức v ụ: .......................................................................................... 2-………………………………Chức v ụ: .......................................................................................... 3-………………………………Chức v ụ: .......................................................................................... Kết quả kiểm tra: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
  2. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Vi phạm, hình thức xử lý: .............................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Kiến nghị của đoàn kiểm tra: ......................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Ý kiến của cơ quan, tổ chức được kiểm tra: .................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Biên bản lập xong hồi …. giờ……… cùng ngày đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây. Biên bản lập thành……..bản, mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA CÁN BỘ GHI BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐƯỢC KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ