Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..............., ngày....tháng....năm..... BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG Số: .............../BBHT Công trình: ............................................................................................................................ Địa điểm: ............................................................................................................................... 1. Thời gian và địa điểm: Vào lúc .... giờ ...... tại ..................................................................... Chúng tôi gồm: 2. Thành phần Đại diện: Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Đại diện: Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Đại diện: Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... 3. Nội dung ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ..... bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau. .............................. .............................. .............................. (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn