Xem mẫu

"Mẫu Biên bản giao nhận tiền đặt cọc" là biên bản được viết sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao tiền đặt cọc giữa hai bên. Để có một biểu mẫu phù hợp mời các bạn cùng tham khảo trên trang TaiLieu.VN. Dưới đây là một phần nội dung của biên bản:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***-----------
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

 
Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…... tại :…………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………, Chúng tôi gồm :

1. BÊN A: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là "Bên A")

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

2. BÊN B: BÊN NHÂN TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là "Bên B")

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc số 01/2013/HĐĐC mua bán nhà, đất tại địa chỉ:………..……………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………...
Hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung của mẫu biên bản. Để có mẫu "Biên bản giao nhận tiền đặt cọc" chi tiết và đầy đủ mời các bạn tham khảo trên TaiLieu.VN hoặc tải miễn phí về máy.

 


 

nguon tai.lieu . vn