Mẫu Báo cáo việc sử dụng thiết bị và thực hành thí nghiệm

 • 16/09/2019 11:23:26
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu báo cáo cung cấp biểu mẫu gợi ý giúp nhân viên Thiết bị dễ dành theo dõi, quản lý, thống kê lượt mượn thiết bị và thực hành thí nghiệm. Làm căn cứ cho việc báo cáo hoạt động thiết bị và thực hành thí nghiệm theo tháng, học kỳ, mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo.

Thông tin tài liệu

Loại file: XLS , dung lượng : , số trang : 104

Xem mẫu

Chi tiết

 1. TRƯỜNG THPT …… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA V TỔ……. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phú BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THÁNG 8 NĂM HỌC…… Lưu ý: Thống kê theo lượt sử dụng  ­ Không dịch chuyển hàng, cột sẽ ảnh hưởng đến công thức của cả học kỳ và năm học.  ­ Số lượng cột kế hoạch =  Σ (số lớp của GV x số lượt mượn trong tháng của môn).  ­ Các ô có màu đã ban hành công thức, CBTB không được thay đổi. Số lượt mượn Kế  STT HỌ VÀ TÊN GV PCCM Thực  ĐDDH  Hoạch Thiết bị hành tự làm Tổ Vật lý 1 Nguyễn Văn A 10A1,2; 12A7,10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 8 5 0 1 Tổ Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sinh học 1 2
 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sử ­ Địa 1
 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Tiếng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Công Nghệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 Tổ GD Thể chất ­ GD QP­AN 1 2 3 4 5
 4. 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 …….. Toàn trường 8 5 0 1 Nhận xét:      Ưu điểm:      Hạn chế:       Kiến nghị:       ………….., Ngày     tháng 8 năm 20… Duyệt của BGH Cán Bộ Thiết Bị
 5. ÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ộc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HÀNH THÍ NGHIỆM c kỳ và năm học. áng của môn). ợt mượn Nhận xét (so  UD  Tổng sánh cột tổng và  CNTT cột KH) 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8. 0 0 0 0 0 0 0 2 8 ….., Ngày     tháng 8 năm 20… Cán Bộ Thiết Bị
 9. TRƯỜNG THPT …… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA V TỔ……. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phú BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THÁNG 9 NĂM HỌC…… Lưu ý: Thống kê theo lượt sử dụng  ­ Không dịch chuyển hàng, cột sẽ ảnh hưởng đến công thức của cả học kỳ và năm học.  ­ Số lượng cột kế hoạch =  Σ (số lớp của GV x số lượt mượn trong tháng của môn).  ­ Các ô có màu đã ban hành công thức, CBTB không được thay đổi. Số lượt mượn Kế  STT HỌ VÀ TÊN GV PCCM Thực  ĐDDH  Hoạch Thiết bị hành tự làm Tổ Vật lý 1 Nguyễn Văn A 10A1,2; 12A7,10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 8 5 0 1 Tổ Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sinh học 1 2
 10. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sử ­ Địa 1
 11. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Tiếng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Công Nghệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 Tổ GD Thể chất ­ GD QP­AN 1 2 3 4 5
 12. 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 …….. Toàn trường 8 5 0 1 Nhận xét:      Ưu điểm:      Hạn chế:       Kiến nghị:       ………….., Ngày     tháng 9 năm 20… Duyệt của BGH Cán Bộ Thiết Bị
 13. ÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ộc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HÀNH THÍ NGHIỆM c kỳ và năm học. áng của môn). ợt mượn Nhận xét (so  UD  Tổng sánh cột tổng và  CNTT cột KH) 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 16. 0 0 0 0 0 0 0 2 8 ….., Ngày     tháng 9 năm 20… Cán Bộ Thiết Bị
 17. TRƯỜNG THPT …… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA V TỔ……. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phú BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THÁNG 10 NĂM HỌC…… Lưu ý: Thống kê theo lượt sử dụng  ­ Không dịch chuyển hàng, cột sẽ ảnh hưởng đến công thức của cả học kỳ và năm học.  ­ Số lượng cột kế hoạch =  Σ (số lớp của GV x số lượt mượn trong tháng của môn).  ­ Các ô có màu đã ban hành công thức, CBTB không được thay đổi. Số lượt mượn Kế  STT HỌ VÀ TÊN GV PCCM Thực  ĐDDH  Hoạch Thiết bị hành tự làm Tổ Vật lý 1 Nguyễn Văn A 10A1,2; 12A7,10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 8 5 0 1 Tổ Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sinh học 1 2
 18. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sử ­ Địa 1
 19. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Tiếng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Công Nghệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 Tổ GD Thể chất ­ GD QP­AN 1 2 3 4 5
 20. 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 …….. Toàn trường 8 5 0 1 Nhận xét:      Ưu điểm:      Hạn chế:       Kiến nghị:       ………….., Ngày     tháng 10 năm 20… Duyệt của BGH Cán Bộ Thiết Bị

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ