Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... QUYẾT CHI CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Tháng … quý ….. năm … Trợ cấp thất STT Huyện, quận Hỗ trợ học nghề nghiệp Trợ cấp Trợ cấp thất thất nghiệp hàng nghiệ tháng p1 lần 6 9 12 Tổng Số Số 3 tháng tháng tháng tháng cộng người tiền Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cộng Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH (Ký tên) (Ký tên) Ghi chú: mẫu này lập 2 bản (1 bản lưu BHXH tỉnh, 1 bản gửi BHXH Việt Nam)
  2. Mẫu số 05-CTN Hỗ trợ Hỗ trợ học nghề tìm việc làm 1 tháng … 6 tháng Tổng cộng Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số người tiền người tiền người tiền người tiền người tiền 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngày .... tháng .... năm .... Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn