Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại TP.HCM, ngày tháng năm Mã số Quản lý Lao động của đơn vị: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM /6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC CẢ NĂM ... ) VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM /6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM ) Kính gửi: - Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10 Lao động Phân lọai theo trình độ Trong đó Cao CNKT Sơ cấp STT Nội dung LĐ có HK ĐH trở đẳng - CNKT CNKT Tổng LĐ Nữ bậc 4 trở nghiệp LĐPT tỉnh, TP lên Trung bậc 2-3 bậc 1 lên vụ khác cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng số lao động có I mặt đầu kỳ Số lao động tăng, II giảm trong kỳ 1 Số lao động tăng 2 Số lao động giảm Trong đó: a Nghỉ hưu b Thôi việc, mất việc làm Sa thải do kỷ luật lao c động d Lý do khác Số lao động có mặt III cuối kỳ Số lao động có giao kết HĐLĐ Trong đó hình thức hợp đồng lao động Không xác định thời 1 hạn Xác định thời hạn từ 2 12-36 tháng 3 Thời hạn dưới 12 tháng Dự kiến tuyển lao động 6 tháng đầu IV năm/cuối năm (hoặc cả năm) Tổng số lao động dự 1 kiến tuyển 2 Hình thức tuyển a Tự tuyển Thông qua tổ chức b GTVL Ngành nghề dự kiến tuyển (ghi rõ tên các ngành nghề doanh 3 nghiệp cần tuyển. VD: Điện tử, kế toán, may…) Chú ý: - Từ cột 6 đến cột 12: ghi số lượng người dự kiến tuyển mới theo trình độ nghề nghiệp.
  2. - Cột 6+7+8+9+10+11+12 phải bằng cột 3 (Thời gian nộp chậm nhất vào 10/7 và 05/01 của năm kế tiếp) Người lập biểu Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn